Yangon Kachin Baptist Church
No. (40/B), Shwe Pyi Aye Street,
Sanchaung T/s, Yangon, Myanmar.
Phone: 01-527732, 502404 ext. 116
Email: JLIB_HTML_CLOAKING

307034

Hpung Woi Ni

Aten Hpring Hpung Woi

1. Rev. K.D Tu Lum Hpung Up Kaba
2. Rev. Marip Ja Naw Jr. Ginrun Hpung Up
3. Rev. Hpauyawng Tu Mai N/T Hpung Up
4. Rev. Maran Zau Seng
N/T Hpung Up
5. Rev. Dashi Gam Seng
N/T Hpung Up
6. Dr. Lahpai Nang Htoi
Hpung Sarama
7. Sarama Ja Hpang
Hpung Sarama
8. Sarama Tangbau Ja Dim Hpung Sarama
9. Sarama Lahtaw Nang Pan Awng Hpung Sarama
10. Sara Lahtaw Zau Sam Hpung Sara
11. Sara Marip Naw San Hpung Sara
12. Sara Hkangda Naw San Hpung Sara
Karum Hpung Up Ni

1. Rev. Kareng Hting Nan
2. Rev. Dr. Lahpai Zau Lat

Rev. K.D Tu Lum
Hpung Up
Pulpit Komiti Hpa-awn
Rev. Marip Ja Naw Jr.
Ginrun Hpung Up
K/S Dap Hpa-awn
Rev. Hpauyawng Tu Mai
X’tan Hpaji Dap Hpa-awn
N/T Hpung Up
Rev. Maran Zau Seng
Ramma Komiti Hpa-awn
N/T Hpung Up
Rev. Dashi Gam Seng
La Komiti Hpa-awn
N/T Hpung Up
Dr. Lahpai Nang Htoi
X’tan Hpaji Dap
N/T Hpa-awn
Sarama Lahpai Ja Hpang
Hpung Kongsi Amu Madu
Sarama Tangbau Ja Dim
Num Komiti Hpa-awn
Sarama Lahtaw
Nang Pan Awng
K/S Dap N/T Hpa-awn
Sara Lahtaw Zau Sam
Mu Na Kyithkai Komiti
Hpa-awn
Sara Marip Naw San
Music Komiti Hpa-awn
Sara Hkangda Naw San
Hpung Kongsi
N/T Amu Madu