Yangon Kachin Baptist Church
No. (40/B), Shwe Pyi Aye Street,
Sanchaung T/s, Yangon, Myanmar.
Phone: 01-527732, 502404 ext. 116
Email: JLIB_HTML_CLOAKING

307039

K/S Dap

Kabu gara shiga hte sasana dap
Buga hpung a grupyin na tara maigan amyu baw shagu hpe, Kabu Gara Shiga hkaw tsun nga ai. Hpung dinghku kata na ni hpe mung Sasana myit jasat/lai ladat sharin achyin hkaw tsun ai. LGZ kata na Buga hpung ni hte, kaga Ginwang, Buga de Sasana shachyen ai lam galaw nga ai. Sasana Ginra ni hpe Buga hpung byin wa hkra masing jahkrat woi awn nga ai. Hkum Dingnum Bawng Ring Sasana ni hpe galaw gunhpai nga ai re.

1. Sasana Ginra ni
Hlaingthaya Sasana Ginra
Laydaukkan Sansana Ginra
Dagon Myothit Sasana Ginra

2. Bat hpang langai ya shani shagu Sasana Ginra ni hta tara maigan ni hpe Kabu Gara Shiga hkaw tsun sakse hkam ai lam
3. Myit malai hkalup hkam la sai ni hpe Follow-up Chyum Laika sharin ai lam
4. Bat hpang mali ya shani shagu Chyum Laika sharin ai hte Akyu hpyi Hpawng
5. Kabu Gara Shiga Chyam Bra lai ladat sharin Hpawng

2000 hkai sun 2000 hkai sun
2000 hkai sun 2000 hkai sun
2000 hkai sun 2000 hkai sun
2000 hkai sun 2000 hkai sun