Yangon Kachin Baptist Church
No. (40/B), Shwe Pyi Aye Street,
Sanchaung T/s, Yangon, Myanmar.
Phone: 01-527732, 502404 ext. 116
Email: JLIB_HTML_CLOAKING

307061

Music Komiti

Hpung masha yawng Karai Kasang hpe mahkawn shakawn, Nawku dawjau ai lam hpe tang du hkra woi awn nga ai. Hpung masha ni hpe, shakawn mahkawn hte seng ai Music hpaji, Madum sumpyi hpaji ni hpe sharin jahpat ya nga ai. Paise & Worship, Daw Raw, Piano, Junior Choir, Hpung Choir, Sakkung Choir hte Madum sumpyi hpung (Band) ni hpe Sub-Komiti hpaw nna woi awn nga ai.

1. Laban Hpawng hta shang lawm nga ai lam
a)
Piano
b) Violin
c) Band
d) Sak kung Sen hkum
e)
Hpung Sen hkum
f)
Ram Kaji Sen hkum
g)
Praise & Worship

2. Sharin Hpawng ni
a)
Junior & Youth Music Workshop
b) Sak Kung Music Workshop
c)
Dawraw & Sumpyi Dum Sharin Hpawng

3. Christmas Cantata
i) Youth
ii)
Junior

Cantata

Worship Through Music

Music Worshop

Junior Music Class

Youth Music Class