Yangon Kachin Baptist Church
No. (40/B), Shwe Pyi Aye Street,
Sanchaung T/s, Yangon, Myanmar.
Phone: 01-527732, 502404 ext. 116
Email: JLIB_HTML_CLOAKING

307093

Ramma Komiti

Buga hpung a Ramma ni hpe woi awn zinlum kanawn mazum la ai hte Hpung a Sasana magam bungli ni hpe woi awn nga ai Komiti rai nga ai. Ramma Kanawn Mazum Hpawng ni gaw, shada tsaw ra hku hkau zinlum makyit mahkai ai hte, hpung a magam bungli hpe gunhpai nga ai re. Yangon kaw du nga ai Ramma shayi shadang sha ni hpe ladat amyu myu shaw let woi zinlum nga ai, Ramma ni a matu akyu rawng ai Sharin Hpawng ni, Laksan lamang ni hpe woi awn galaw nga ai.

Ramma Retreat

Ramma Camp

Youth Concert

Otf